TObjectTypes

Top  Previous  Next

Enumeration:

 

otNone

No object

otPoint

Point

otPline

Polyline

otRegion

Region / Polygon